Hesperian Health Guides

Awtorlaryň we goldaw beren guramalaryň sanawy

Bu bapda:

Redaksiýa gözegçiligi: Sara Şennon

Redaktirleme we redaksion dolandyrma: Pem Feýdem, Todd Jeýler

Neşiri redaktirlemek: Todd Jeýler, Jeýn Makswell, Sýuzen Makkolister

Goşmaça ýazuw we barlag: Pratap Chatterjee, Enn Hokins, Todd Jeýler, Elaýn Nobbs, Sintiýa Noulz, Sýuzen Makkollister, Treýsi Perkins, Sara Şennon, Elizabet Şapiro

Çeperçilik bezege jogapkärler: Meri Israel, Elaýn Nobbs, Treýsi Perkins, Sýuzen Kuass, Leana Rosetti

Jemgyýeti öwrenmäge jogapkärler: Jeff Konant, Pem Feýdem, Meri Israel, Elaýn Nobbs, Treýsi Perkins, Sýuzen Kuass

Taslama goldawy: Meri Israel, Elaýn Nobbs, Ýelena Metkalf, Treýsi Perkins, Sýuzen Kuass, Leana Rosetti, Maýa Şau

Goşmaça taslama goldawy: Keý Alton, Jon Balkuist, Shipra Bansal, Emi Kantor, Kris Karter, Fransis Çang, Erin Donnelaý, Diana Emmons, Lesli Fezenmiýýer, Reýçel Freifelder, Skott Fridman, Ýuriý Futamura, Reýçel Golden, Keýt Haner, Sonýa Gerbert, Sara Hill, Keýsi Jekson, Lia Ýoans, Liz Jonson, Apama Kollipara, Leona Kwon, Şerin Larijani, Sara Mahdawi, Sandi Makgunejl, Sumi Mehta, Patrisiýa Nawarro, Liw Newin, Wiktor M.Polanko, Grigoriý Rou, Dewon Şannon, Frederik Şou, Sara Şulman, Sara Sloan, Jeremi Wid, Agnes Wirzbiski, Tse- Sung Wu, Kirbaý Zilgowskiý we Kitýa Weir, sanawyň ahyrynda, emma biziň ilkinji meýletinçimiz.

Düzediş: Suna Çerwin

Indekslemek: Wiktoriýa Beýker

Önümçiligi dolandyrmak: Todd Jeýler

Dizaýn we önüm: Isaki Fernendez de Retana, Jekob Gulkasýan, Şu Ping Guan, Liana Rozetti, S. Senkewiç

Kitap sahabynyň bezegi: Jekob Gulkasýan Suratkeşler: Roberto “Galo Arroýo”, Sara Boor, Haýdi Broner, Barbara Karter, Rossina Kazali de Barroz, Jil Korall, Raza Du, Rejina Fol-Doýl, Wiktoriýa Frensis, Sandaý Frank, Jessi Ham, Hari Işwan, Meri Israel, Anna Kolis, Delfin Kenz, Sýuzen Kleýn, Elizabet Lipezýu, Jun Mehra, Meýbl Negret, Jeýn Norling, Gabriela Nysez, Liana Rozetti, Petra Rur-Ruýendal, S. Senkewiç, Çenguýu Song, Joli Strowe, Oran Suta, Salli Satton, Raýan Swir, Ýakira Teýtel, Arunadha Takur, Kiýel Tortenson, Bembi Tran, Ýors de Ward, Sara Wollis, Dewid Werner, Kristina Wong, Lia Wong, Meri Enn Zapalas

Kitap sahaplarynyň suratlary: goňur: © Don Mason/ Brand X/ Corbis; ýaşyl: © Datacraft/Getti Imeýjs; gök: © Bloomimage/ Corbis; Çepden: GEF kiçi grantlaryň Maksatnamasy, Wýetnam; Merkez: Halk Bakaleýasy, Oklend, Kaliforniýa, ABŞ; Çepden: GEF kiçi grantlaryň Maksatnamasy, Montasko de Guamuhaýýa, Kuba

Çeperçilik işlerden peýdalanmaga rugsat: Suratlary ulanmaga rugsat edenleri üçin minnetdarlyk bildirýän adamlarymyz: Aquamor, IRK-suwuň we arassaçylygyň halkara merkezi, CODEL/VITA, EAWAG/SANDEK, PAN/Ýuwaş umman sebiti, Halk işçiler žurnalynyň işgärler topary, Proyecto Zopilote, Raýdaşlyk Merkezi/FLCIO, Ösüş Okuwy, Urban Resource Systems, Inc, Goňşy halklar, Zimbabwäniň tebigy oba hojalyk ulgamy, ÝUNISEF Nepal

1996-1997 ýyllarda Hesperian hyzmatdaşlary bilen zerurlyklara baha bermek işleri geçirilenden soň, Todd Jeýler şu taslamanyň ilkinji görnüşini we mazmunyny işläp taýýarlap, işiň iň irki tapgyrlaryny ýerine ýetirdi. 2000-nji ýyldan başlap, ekologik we ýaşaýyş adalatlylyga jogapkär Jeff Konant tutuş hepde işli bolandygyna garamazdan, bu taslamany öňe sürýärdi. 2004-nji ýylda bu işe Pem Feýdman goşulanda, onuň işjeňligi, gyzyklanmasy we guramaçylyk başarnyklary taslamanyň kitap görnüşinde işlenilmegine ýardam berdi. Todd Jeýler kitaby tamamlamaga ýardam bermek üçin, 2007-2008-nji ýyllarda gaýtadan bu işe goşulýar. Şeýle hem kitabyň her bir tapgyrynyň işlenip düzülmegine Hesperianyň zehinli işgärleriniň (kitap gaplaýjylar, bezegçiler, ýardam beriji we redaksiýa işgärleri, maliýe serişdelerini tapmaga kömek edenler we ýolbaşçy işgärler) goşan goşandy örän uludyr.

Jemgyýet synçylary we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleri

Şu kitap ýerli jemgyýetçilik guramalary we ähli dünýädäki jemgyýet toparlary bilen hyzmatdaşlykda işlenip düzüldi. Kitabyň irki çapdan çykan görnüşlerini öwrenip we öz mümkinçilikleri bilen paýlaşyp, wagtyny, tejribesini sarp edeleriň, ilat saglygynyň aladasyny edýän adamlaryň goşandyna minnetdarlyk bilen hormat goýýarys. Olaryň yhlasy şu kitabyň dünýädäki adamlaryň ählisi üçin we üýtgeýän şertlerde ýaşaýanlar üçin peýdaly boljakdygyna kepil geçýär.

Argentina:
El-Kooperatiw Alamo

Bangladeş:
Daşky gurşawy goramak we myşýaksyz arassa suw Merkezi
Gonoşaştaýýa Kendra (Saglyk Halk Merkezi)

Kamerun:
Baptistleriň Mbingo Hassahanasy
Matengin Tikonyň Saglyk Distrikti

Hytaý:
Grinpis
Pestisidleriň Eko-alternatiw Merkezi

Ekwador:
Acciýn Ecolygika
Amazanga Bileleşigi
Frente por La Defensa de la Amazonia
Guacamayo Bahiatours
Intag Raýdaşlyk Guramasy
Salud para el Pueblo

Salwador:
Salwador Rehim-şepagat guramasy, Agrotokaýçylyk we ekologik bilim Maksatnamasy we Oba Saglygy we Arassaçylyk Maksatnamasy

Efiopiýa:
Bale sebitindäki Dalo saglyk Merkezi

Gana:
Saglyk we Ösüş boýunça Jemgyýetleriň Hyzmatdaşlygy
Suwuň hususy eýeçilige geçmegine Garşy Gana Koalisiýasy
Sunkwa Klinikasy

Gwatemala:
Ilat saglygyny goraýyş serişdeleriniň we hyzmatlarynyň jemgyýetçilik Assosiasiýasy

Gwineýa:
Aýallaryň Saglygyny goramak boýunça Oba Taslamasy

Gonduras:
Gwadelupa Karni Bileleşigi
Movimiento Campezino del Aguan
Pastoral Social de la Diycesis de Trujillo

Hindistan: Bilim Serişdeleriniň CHESS Merkezi
Hristian Lukmançylyk Assosiasiýasy
Bileleşigiň Saglyk Guramasy
Plaçimada Bileleşigi
Köpugurly Oba Saglyk Taslamasy
Birleşme Jogapkärligi, Saglyk we Daşky gurşaw boýunça Forum
Ekologik Howpsuzlygyň Fondy
Adam hukuklarynyň we Kanunyň Hindistandaky Merkezi
HEDGON Oba Ösüşi üçin Halk Ylmynyň Gravis Merkezi
Manawi Bileleşikleriniň Taslamasynyň K.E.M. hassahanasy
Lukmançylyk galyndylary boýunça Hereketiň Mumbaý topary
Hünär Saglygyň we Howpsuzlygyň Merkezi
Magdan gazyp alýan Orissa sebitindäki Halk Hereketiniň Ulgamy
SAMATA
Santulan
Sarvodaýa Ýaşlar Guramasy
Şri J.g. Kooperatiw Hassahanasy we LTD Barlag Instituty
Şristi Kararlar Hereketde
S-Ksawýera Hassahanasy
Thanal- sürgündäki Tibet bileleşigi
Vipra Klinikasy
Kowalamyň Nola deň Galyndylary

Indoneziýa:
IPM bileleşikler Maksatnamasy, Günortagundogar Aziýa

Garagalpagystan:
Önelgelik Saglygyň we Daşky gurşawyň Garagalpagystandaky “Perzent” Merkezi

Gyrgyzstan:
“Ýaşaýyş Daragty” atly adam ösüşiniň
Merkezi

Keniýa:
Akion Aýallar Topary
Gök Şäherler
Ilima
Jaşo Oba Saglyk Merkezi
Kiambu, Naýrobi Resmi däl obalar
Dünýä Agrotokaýçylyk Merkezi

Malawi:
Kaluluma Oba Hassahanasy
Kasungu Etrap Hasahanasy

Mali:
ADAF Galle Assosiasiýasy

Meksika:
Centro de Innovaciyn en Tecnologha
Alternativa, A.C.
Centro de Investigaciyn y Capacitaciyn Rural A. C.
Wiseente Gerrero Bileleşigi
Desarollo Economico y Social de los Mexicanos Indhgenas
Huicholes Contra Plaguicidas
Proyecto Zopilote
Sarar Transformacion, S.C.

Mozambik:
ESTA MOS
BMG-niň azyk we oba hojalyk Maksatnamasy
Junior Farmer Field Guramasy
Mekdepler

Nepal:
Aşa
Ilatyň saglygy we Daşky gurşawyň Ösüş Merkezi
Şäher suwy we arassaçylygy boýunça DGG Forumy

Nigeriýa:
Ekologik Hukuklar boýunça Hereket
Daşky gurşaw boýunça Atiýem Koalisiýasy

Päkistan:
Şrikat Gah Aýallar Serişde Merkezi

Filippinler:
Barangeýanyň saglygy goraýyş gullugynyň işgärleri, Mindanao Kububuhanyň Arassaçylygy we Oba Suwy
Çest Kore Assosiasiýasy
“Doktor Dawao” Hassahanasy
Ekoweýst Koalisiýasy
GAIA, Filippinler

Somali:
Afrikanyň Şahynyň azatlyk we ösüş Guramasy

Günorta Afrika:
Keýptaunyň Saglygy Goraýyş Müdüriýeti
Graund Work
Keýptaun Uniwersiteti

Tanzaniýa:
Safin Topary
Tanzaniýanyň Rehim-şepagat guramasy

Tailand:
Gök Ygtyýarlylyk
Aziýanyň şekilleri
Mea Tao Klinikasy

Togo:
GOGESTEN

Uganda:
Daşky gurşawyň, tehnologiýanyň we oba hojalygynyň Ösüş Merkezi Klimat we Ösüş Başlangyçlary
Aýallaryň Gwalimutala Ösüş Topary Nakonte Bileleşikleriň Ösüş Guramasy
Tebigy köp dürliliginiň goraýjylary

ABŞ we beýleki Demirgazyk Amerika ýurtlary:
Kaliforniýanyň Oba Ýuridik Kömegi
CH. M. ACOS
“Arassa kölüň” Pomo Taýpasy
Indeýesleriň Halkara Ylalaşyk Geňeşi
Göçüp gelen daýhanlar, Arwin, Kaliforniýa
Göçüp gelenleriň saglygyna Ýardam bermek
Halk Bakaleýasy
Pit Derýasynyň taýpalary
Nýu-Meksiko Uniwersiteti
Wintu taýpasy
Ýukon Derýasynyň Taýpara Suw tarazynyň Geňeşi

Wýetnam:
Hünär we ekologik Saglygyň Milli Instituty

Zimbabwe:
Akwamor


This page was updated:18 dek 2022