Hesperian Health Guides

Bap 11: Ýeri dikeltmek we baglary ekmek


HealthWiki > Daşky gurşaw we adam saglygy > Bap 11: Ýeri dikeltmek we baglary ekmek


Bu bapda:

People tend a garden outside some houses with a city in the background.

Ýer ýüzünde ýaşaýan adamlaryň ählisi agyz suwy bilen yzygider üpjün edilmäge, hasylly ýere, baglara we tebigy baýlyklara garaşlydyr. Şoňa görä-de, adamlaryň sagdynlygyny gowulandyrmak we goldamak üçin, zaýalanan ýerleri dikeltmek we ýerlerden durnukly peýdalanmak ýollaryny öwrenmek wajypdyr. Toprak zaýalananda, baglar çapylanda, toprak ýel we siller zerarly ýitirilende, ony sagdyn we öndürijilikli etmegiň birgiden usullary bardyr.