Hesperian Health Guides

Şok

Bu bapda:

Şok – agyr ýanmagyň, köp ganyň ýitirilmeginiň, agyr keseliň, suwsuzlanmanyň, agyr allergik täsirleriň, ýiti zäherlenmeleriň we beýleki adatdan daşary ýagdaýlaryň netijesinde ýüze çykýan ölüm howply ýagdaý.

Şoguň alamatlary:
 • Aňyň bulaşmagy, gowşaklyk, başaýlanma ýa-da huşuň ýitmegi.
 • Damar urmasy çaltlanyp, ol çalaja duýulýar.
 • Sowuk der: öçügsi, sowuk, çyg der basýar.
 • Arterial gan basyş peselýär.
Şogy aradan aýyrmak ýa-da onuň öňüni almak

Şok ýa-da onuň ilkinji alamatlary ýüze çykanda:

A man covered with a blanket lies on a stretcher that has been propped up at one end so his feet are higher than his head.
 • Suratda görkezilişi ýaly, adamy aýagy kellesinden ýokarrakda bolar ýaly ýatyryň.
 • Gan akmany saklaň we ýaralary arassalaň.
 • Adam üşese, onuň üstüni ýapyň.
 • Adam suw içip bilse, oňa suw beriň. Ol suwsuzlanan bolsa, köpräk suw we regidratasiýa içgisini beriň.
 • Adam agyryny duýýan bolsa, aspirin ýa-da düzüminde kodein ýaly rahatlandyryjy serişdesi bolmadyk agyrysyzlandyryjyny beriň.
 • Rahatlanyň we şikeslenen adamy köşeşdiriň.


Adam huşundan giden bolsa:

 • Ony gapdalyna ýatyryň, kellesini yzraga öwrüp, aşagrak goýberiň (ýokarky suratdaky ýaly). Ol demigýän bolsa, barmaklaryňyz bilen dilini çekiň.
 • Ol gaýtaran bolsa, agzyny arassalaň.
 • Özüne gelýänçä, agzyna hiç zat bermäň.
 • Tiz kömegi çagyryň.


This page was updated:18 dek 2022