Hesperian Health Guides

Dermanhanajyk

Bu bapda:

Adatdan daşary ýagdaýlarda bejergini üpjün etmek üçin her bir iş ýerde, lukmançylyk bölüminde, medeni we köpçülikleýin çäreleriň geçirilýän ýerlerinde dermanhanajyk bolmalydyr. Dermanhanajyga suw, tozan we himikatlar geçmez ýaly, ony agzy berk ýapylýan gaty gutudan ýasaň. Işgärler toparynyň ähli agzalarynyň, şol sanda täze gelen işgärleriň dermanhanajygyň nirede ýerleşýändigini we ondan nädip peýdalanmalydygyny bilýändiklerine göz ýetiriň.

An open box labelled with medical crosses.

Dürli işçiler topary we iş ýerleri tiz kömegiň aýry-aýry görnüşlerini talap edýär. Siziň töweregiňizde bolup biläýjek adatdan daşary ýagdaýlary çaklap, dermanhanajygyňyzy oýlanyşykly saýlaň. Siz pestisidler ýa-da beýleki himikatlar bilen iş salyşýan bolsaňyz, onda zäherlenmede haýsy dermanlaryň ulanylmalydygyny bilmek üçin, olaryň gabyndaky ýazgylary okaň.

Dermanhanajyga näme salmaly

Id EHB appa Page 546-2.png
Iki litr agyz suwy
EHB appendixA page 546-3.png
Bulgurlar
EHB appendixA page 546-4.png
Ýaralanan ýa-da syrkaw adamyň üstüni ýapar ýaly ýorganEHB appendixA page 546-7.png
Töwerekde ýa-da iş ýerlerde ulanylýan himikatlaryň we olaryň saglyga ýetirýän zyýanynyň sanawy. Pestisidler bar bolsa, onda olaryň haýsy ekinler üçin ulanylandygynyň sanawy.


EHB appendixA page 546-9.png
Emeli dem bermek üçin kise maskasy, mata bölegi ýa-da 3-4 gat eplenen hasa.
Id EHB appa Page 546-10.png
Ýaralary daňmak üçin arassa hasalar ýa-da mata.
EHB appendixA page 546-11.png
Zäherlenmä garşy ulanmak üçin niýetlenen dermanlaryň etiketkasynda olaryň haýsy pestisidlere we himiki maddalara garşy ulanylmalydygynyň sanawy görkezilmelidir.


EHB appendixA page 547-1.png
Hasalary, zolaklary we plastik dolaglary kesmek üçin pyçak ýa-da gaýçy


EHB appendixA page 547-2.png
Aýna gyýyklary we döwlen zatlaryň böleklerini aýyrmak üçin jüpdek


EHB appendixA page 547-3.png
Tiz kömek boýunça gollanma


EHB appendixA page 547-4.png
Döwük süňkleri gymyldatman saklamak üçin berkidiji seýikler we taýaklar


Id EHB appa Page 547-5.png
Bir bölek sabyn


EHB appendixA page 547-6.png
Ýaralary arassalamak üçin antiseptik melhem


Id EHB appa Page 547-7.png
Antibiotik göz melhemi


EHB appendixA page 546-5.png
Hapalanan ýagdaýynda çalşyrynmak üçin ätiýaçlyk egin-eşikler
EHB appendixA page 547-8.png


Derini ýuwmak we dökülen himikatlary siňdirmek üçin arassa mata


EHB appendixA page 547-9.png


Iki jübüt rezin ýa-da polietilen ellikmata


EHB appendixA page 547-10.png
Elýeter telefondan gyssagly jaň etmek üçin ýygyndynyň gapagyna ýelmenen žetonlar ýa-da telefon kartasy


EHB appendixA page 547-11.png
Ýaralanan ýa-da syrkaw adamy götermek üçin tagta, zemmer we ýorgan
This page was updated:18 dek 2022