Hesperian Health Guides

Ýokançly galyndylardan dynmak

Bu bapda:

Şu sahypadaky diagramma uly bolmadyk saglyk öýlerinde ýokançly galyndylary haçan we nähili usulda zyýansyzlandyrmalydygyny we dynylmalydygyny görkezýär. Belki, käbir saglyk öýleriniň bu usullary berjaý etmäge ýagdaýy ýok bolmagy hem ähtimal. Belki, olaryň galyndylary gaýtadan işlemegiň has oňat usullary bardyr. Ýöne iň esasy zat ýokançlyklaryň öňüni almakdyr. Munuň üçin bolsa, saglyk öýündäki ähli adamlaryň düşünýän we ulanýan düzgünlerini işläp düzmelidir.

Ýatda saklaň: Lukmançylyk galyndylarynyň gaýtadan ulanylmagynyň ähli düzgünlerini berjaý ediň..


Bölmegiň
görnüşi
ÝITI GURALLAR GANLY WE BIOLOGIKI SUWUKLYKLAR BILEN HAPALANAN ZATLAR GAN, BIOLOGIKI SUWUKLYKLAR, BÖLÜNIP ÇYKMALAR KESILIP AÝRYLAN BEDEN BÖLEKLERI
Iňňeler, almazlar, neşderler, aýna gyýyklary, beýleki ýiti zatlar Gandan boşan paketler, dializ üçin ýygyndylar, şprisler, ellikler, maskalar, hasalar, pagta tamponlary, çotgalar we beýleki galyndylar Suwuk gan, sorujy kanistralardaky suwuklyk, bölünip çykmalar we bedeniň beýleki hapa galyndylary Kesilen el ýa aýak, dokumalar, deri bölekleri
Dürli reňkli konteý-
nerlere bölmek
Id EHB Ch19 Page 434-2.png

pýiti zatlar üçin niýetlenen konteýnere salmaly
EHB Ch19 Page 436-2.png
reňkli konteý- nere ýa-da halta salmaly
ýa-da

Id EHB Ch19 Page 431-1.png
seresaply kesip we ownadyp hlor hekli bedrä salmaly
EHB Ch19 Page 436-4.png
reňkli konteý- nere ýa-da halta salyň
EHB Ch19 Page 436-5.png
agzy jebis ýapylan konteýnerlere ýa-da halta salyň
Konteý-
nerleri ýapmak
konteýneriň ¾ bölegi dolanda, onuň agzyny daňyň ¾ bölegi dolanda konteýneriň agzyny jebis ýapyň
ýa-da
hlorl hekli bedräniň agzyny ýapyk saklamaly
paketiň ýa-da konteýneriň agzyny jebis ýapyň ¾ bölegi dolanda konteýneriň agzyny jebis ýapyň
Zyýansyz-
landyrmak ýa-da howpsuz gömmek
ýiti gurallar üçin çelege atyň
ýa-da
konteýneri deprek şekilli gaba salyň
gyzgyn usul bilen zyýansyzlandyryň
ýa-da
hlor hekli bedrä salyp 10 minut saklamaly, soňra guratmaly
gorag geýimleri geýmek, konteýnere seresaplyk bilen hlor hekini garyp,10 minut saklamaly gömmek üçin howpsuz çukura salyň, heki garyp, toprak bilen gömüň
Bütinleý ýok edilme çukur dolup barýarka ony betonlaň
ýa-da
gabyň ¾ bölegi dolanda onuň üstüne hlor sepip, zibil gömülýän çukura gö- müp, üstüni betonlaň
gömmek üçin howpsuz çukura salyň, ony toprak bilen gömüň. Çukur dolup barýarka toprak we hlorly beton bilen basyryň
ýa-da
aýnany, metaly ýada plastigi guradyň we gaýtadan ulanyň. Ýa-da beýleki hapa galyndylar bilen birlikde ýok ediň
suwuk galyndylary howpsuz çukurlara guýuň ýa-da sanitar lagymlara, septik rezerwuarlara akdyryň çukur dolanda, ony toprak bilen gömüp, üstüni betonlaň


This page was updated:18 dek 2022