Hesperian Health Guides

Jemgyýetiň çözgütleri

Bu bapda:

Galyndylary ýygnamak, işlemek, saklamak, daşamak we ýok etmek ulgamlarynyň käbiri saglyk öýleri üçin has gymmat bolýar. Emma sebitde serişdeleri deň paýlaşýan merkezleriň birnäçesi bileleşip, galyndylary işlejek has howpsuz we has bütewi ulgamy döredip bilerler. Şol ulgam saglyk öýüniň özbaşdak döretjek ulgamyndan has gowy bolar. Öz satyn alýan zatlaryna gözegçilik edip bilseler, olar satyjylara has howpsuz galyndyly lukmançylyk harytlary satmagy hem hödürläp bilerler.

Saglyk öýüňizde awtoklaw ýa-da ýuwundylar akdyrylýan howpsuz çukur bolmasa, galyndylary zyýansyzlandyryp, howpsuz konteýnerlere bölüp salyň, howpsuz çukury ýa-da zibil atylýan ýeri bar bolan edara ugradyň. Ýiti gurallary ýygnamak, daşamak we ýok etmek boýunça sebit ulgamy şäherlerdäki we obalardaky saglygy goraýyş bölümleriniň köpüsine hyzmat edip biler.

Sebitde galyndylar kommunal hojalygy tarapyndan ýygnalýan bolsa, zyýansyzlandyrylan galyndylar ýygnalyp, zibil atylýan ýere iberilip bilner. Zäherli galyndylar olar üçin niýetlenen ýerlere (bar bolsa) iberilmeli. Ýerlerde galyndylar ýygnalmaýan bolsa, geljek üçin gaty galyndylary gaýtadan işleýän ýa-da ýok edýän ulgamy döretmek barada pikirleniň (18-nji baba ser.). Saglyk öýüňiziň peýdalanýan usullary siziň serişdeleriňize we haýsy zadyň siz üçin has gowy boljakdygyna baglydyr.

A line of 7 people hold hands, including a child, nurse, patient, and a doctor.
Saglyk öýünde bolup geçýän zatlar jetgyýetdäki adamlaryň ählisine degişlidir.


This page was updated:18 dek 2022