Hesperian Health Guides

Zyýansyzlandyrmakdan soň

Bu bapda:

Zyýansyzlandyrmagyň haýsy usulyny ulanandygyňyza garamazdan (himiki ýa-da ýokary temperatura), zyýansyzlandyrylan galyndylary haltalarda howpsuz saklamak ýa-da şobada ýok etmek zerurdyr. Syrkawlaryň galyndylaryny aýra saklap, olaryň zyýansyzlandyrylan galyndylar bilen garyşmaýandygyna göz ýetiriň.

Ýiti gurallary zyýansyzlandyrmak we ýok etmek

Saglyk kynçylyklarynyň käbiri ýiti gurallar ýaly lukmançylyk galyndylar zerarly ýüze çykýar. Iňňeler, almazlar, neşderler we beýleki ýiti gurallar ýaralap, ýokançlygy ýokuşdyryp biler. Şonuň üçinde, olar örän seresaply arassalanmalydyr. Saglyk öýlerinden daşary ýiti gurallar olary ýygnaýanlara we gaýtadan işleýänlere howp salýar.

Ýiti gurallaryň galyndylaryny azaltmak üçin, sanjymlary diňe zerur bolanda ulanyň.

Iňňeleri we şprisleri howpsuz usulda ýok etmek

A razor blade, scalpel, syringe and hypodermic needle.

Sanjym edilen badyna, iňňäni şprisden aýryp, ýiti zatlar üçin niýetlenen gaba salmaly. Iňňeleriň gapajyklaryny geýdirmek howpludyr. Şonuň üçin-de muny etmekden gaça durmaly. Siz birnäçe gezek ulanylýan şprislerden peýdalanmaýan bolsaňyz, iňňeleri ulanylan ýerinde ýok ediň. Iňňäni şprisden aýyrmagyň birnäçe usullary bar. Bu islendik usul bolup biler:

 • Iňňe dykylyp galmaz ýaly, ony diňe bir eliňiz bilen aýryň.
 • Iňňe deşmez ýaly, olary gaty gaplara salyň.
 • Lukmançylyk işgärleri üçin oňaýly we aňsat usuly ulanyň.
ýiti gurallardan dynmak üçin, ganawlyja gutynyň ýasalyşy

Ganawlyja guty – ýöriteleşdirilen demir guty. Onuň ýokarsynda ganaw şekilindäki zolajygyň inli ujy barha insizlenýän şekilde bolmalydyr. Şeýle gutyny satyn alyp ýa-da kofeden we ş.m. zatlardan boşan galaýy gutudan edip bolýar. Şeýle gutular iňňä galtaşmazdan, ony şprisden aýyrmaga mümkinçilik berýär. is important is that they let you remove needles from syringes without touching the needles.

Tk EHB Ch19 Page 434-2.png


 1. Şprisi ulanan bolsaňyz, iňňäni gutudaky ganawjyga salyp, onuň iň insiz ýerine süýşüriň
 2. Tk EHB Ch19 Page 434-3.png
  Tk EHB Ch19 Page 434-4.png 3. Soňra şprisi ýokaryk çekiň, iňňe gutynyň içine gaçar. Şprisi gerekmejek gaba salyň.


 4. Ýiti gurallar üçin niýetlenen konteýneriň ¾ bölegi dolsa, onuň daşyna lenta orap, gutyny ýiti gurallar üçin çukura gömüň.
Şprisleriň görnüşleri

EHB Ch19 Page 435-1.png

Köp gezek ulanylýan şprisler gaýta-gaýta ulanylyp bilner. Gaýtadan ulanylýan şprisler galyndylary azaldyp, puly tygşytlamaga mümkinçilik berýär. Ýöne olar her gezek ulanylandan soň, yhlas bilen arassalanmaly we zyýansyzlandyrylmalydyr. Şprisi ýuwman we zyýansyzlandyrman hiç wagt gaýtadan ulanmaň, sebäbi bu AIW-iň, sary getirmäniň we beýleki keselleriň aňsatlyk bilen ýokuşmagyna mümkinçilik döredýär.

EHB Ch19 Page 435-2.png

Bir gezeklik şprisler ulanylandan soň, iňňesi bilen zyňylmaly. Şeýle şprisleriň käbirini söküşdirip, gaýnadyp ýa-da berk buglap, täzeden birnäçe gezek ulanyp bolar. Emma şeýle edilmek maslahat berilmeýär, sebäbi doly zyýansyzlandyrylmadyk şpris ýa-da iňňe keseli ýaýradyp biler.

EHB Ch19 Page 435-3.png
Bir gezek ulanylýan awtomatlaşdyrylan şprisler ulanylandan soň gaýtadan ulanylmaz ýaly ýapylýar. Emma olaryň içinde iňňe galýar we saglyk öýünde ýada onuň daşynda birine zeper ýetirmegi ahmal.
Ýatda saklaň: Şprisi we iňňäni gaýtadan ulanmazdan öň, ony hökman ýuwup, zyýansyzlandyrmalydyr!


Gaýtadan ulanmak üçin iňňäni we şprisi ýuwmak we zyýansyzlandyrmak

EHB Ch19 Page 435-4.png

Iňňeler arassalanylman we zyýansyzlandyrylman birnäçe gezek ulanylsa, AIW we beýleki kesellere uçratmagy ahmal. Şonuň üçin-de, gaýtadan ulanmakdan gaça durmaly. Ýöne käbir ýurtlarda iňňeleri bir gezek ulanyp ýok etmek üçin ýeterlikli şpris we iňňe ýok. Şol sebäpli biz gaýtadan ulanmak üçin iňňeleri we şprisleri ýuwlup arassalanyşy barada maglumat berýäris.

 1. Eliňizi mikroblardan goramak üçin, galyň ellik geýiň.

 2. Şprisiň iňňesi bilen ony hlor hekiniň 5%-li ergininden dolduryň.
 3. EHB Ch19 Page 435-5.png
 4. Hlor hekiniň erginini döküň.

 5. Muny birnäçe gezek gaýtalaň. ähli zatlary birnäçe gezek arassa suwa çaýkaň.

 6. Şprisi söküşdirip gaýnadyň ýa-da şprisi we iňňäni berk buglaň.This page was updated:05 ýan 2024