Hesperian Health Guides

Immunizasiýa maksatnamalary

Bu bapda:

Dünýädäki adamlaryň köpüsi immunizasiýa geçirmek boýunça maksatnamalara (olara sanjym ýa-da waksina geçirmek maksatnamalary hem diýilýär) laýyklykda ýörite sanjymlary etdirip, gyzamyk, bürmek we poliomiýelit ýaly kesellerden goragly bolýar. Immunizasiýa maksatnamalary Bütindünýä saglygy goraýyş Guramasy (BSGG), BMG-niň Çagalar Fondy (ÝUNISEF) we hökümetiň milli hem-de ýerli agzalary, waksinalary taýýarlaýan, satýan birleşmeler bilen bilelikde dolandyrýarlar.

Young people and their parents line up to get vaccinated by a health worker.

Bu maksatnamalar galyndylardan dynmaklygyň meýilnamalaryny göz öňünde tutmaýarlar. Olar immunizasiýa maksatnamalaryny geçirenlerinde, galyndylary ýok etmekligi waksina edilen saglyk öýüniň ýa-da ýönekeý adamlaryň üstüne atýarlar. Bu bolsa öz gezeginde galyndylaryň daşky gurşawa we adam saglygyna zyýan ýetirýän açyk otda ýakylmagyna eltýär.

Immunizasiýa maksatnamalary galyndylar babatdaky jogapkärçiligi öz üstlerine alyp bilerler

A girl and boy wave goodbye to a health worker.

Immunizasiýa maksatnamasy netijeli meýilnamalaşdyrylyp, goldanylanda, ol öz döreden galyndylaryndan howpsuz dynyp biler:

  • Waksinalar sebitlere ulagda getirilýär. Waksina sanjymlary edilenden soň, lukmançylyk galyndylaryny merkezi hassahanalardaky awtoklawda arassalamak üçin, ýene-de şol ulaglara ýükläp bolýar.
  • Immunizasiýa maksatnamasy işini tamamlanyndan soň, şol çäklerde uzak wagt galyp biljek galyndylary daşamak üçin saglyk ulgamyny döretmäge kömek etmeli.
  • Iňňeleri we şprisleri waksinasiýa sanjymlary edilýän ýörite sapançalarda ulanmak. Bular galyndyny az emele getirýändir.


This page was updated:18 dek 2022