Hesperian Health Guides

Suw akdyrylyp ýuwulýan hajathanalar

Bu bapda:

EHB Ch7 page 136-1.png
Suwly burgy
EHB Ch7 page 136-2.png
Sement sekide oturdylan suwly burgy

Suw akdyrylyp ýuwulýan hajathanalarda galyndylary çukura akdyrmak üçin suw ulanýarlar. Hajathananyň bu görnüşinden şäher we oba ýerlerinde peýdalanýarlar. Suwy hajathananyň yz bölegini ýuwmak üçin ulanýarlar. Olar gazma hajathanalardan gymmat däldir. Gowy gurlan ýuwulýan hajathanalar yssyz bolýar we olary öýüň içinde ýa-da öýe golaý gurmak bolýar.

Ýuwulýan hajathanada plastmasdan, aýna süýümlerinden ýa-da sementden ýasalan unitazlary ulanmak ýa-da sement sekide çommalyp oturar ýaly gural ýasamak bolar. Bu gurluşlaryň we unitazlaryň suwly burgusy bar, ol ysyň we suwly çukurda mör-möjekleriň köpelmeginiň öňüni alýar. Betondan seki çukuryň üstünde ýerleşdirilýär. Şeýle-de ony 1 we 2-nji çukurlara turbalar arkaly birikdirip bolýar

Suw akdyrylyp ýuwulýan hajathanadan nähili peýdalanmaly

Eger hajathananyň 1 çukury bar bolsa, ony dolýança ulanýarlar. Soňra ony boşadyp, gaýtadan ulanyp bolýar. 2 çukurly bolanda, peýdalanylýan çukura galyndylary akdyrýan zeýakaba (birikdiriji kiçi turbalar) bolýar. Birinji çukur dolýança ulanylýar, soňra galyndylar ikinji çukura akdyrylýar.

EHB Ch7 page 136-4a.png

EHB Ch7 page 136-3.png
Ulanylmaýn çukurdaky turba kerpiç, palçyk ýa-da matadan edilen dyky bilen berkidilen.
Ýuwujy akym
Birikdiriji gutynyň içindäki beton ganawjyklar akýan hapa suwlary ugrukdyrýar.
1 çukurly ýuwulýan hajathana
2 çukurly ýuwulýan hajathana
Birikdiriji guty (kiçi turbalar)
Birikdiriji gutynyň daşy kerpiçden örülýär, içi bolsa sement bilen suwag edilýär.
Çuňlugy 2m bolan ýeriň aşagyndaky içi suwag edilen 1 çukur. 5 adamdan ybarat maşgala bu çukury 5 ýyldan doldurar.
Ýeriň üstündäki kamera hapa suwlary çukura akdyrýar. Bu hajathana dogry saklanan ýagdaýynda köp ýyllap hyzmat edýär.

Suw akdyryp ýuwulýan iki çukurly hajathananyň gurluşygy

Topragyň ýagdaýyna we ýerasty suwlarynyň derejesine baglylykda, ýuwulýan hajathanalar guýudan 3m daşlykda ýerleşmelidir. Eger toprak çygly bolsa, onda hajathanalar guýudan 20m daşlykda gurulmalydyr.

EHB Ch7 page 137-1.png
Çukuryň şekili: çukurlar dürli şekilde bolup biler, ýöne tegelek çukurlar arzan hem durnuklydyr.
Çukuryň örtgüsi kerpiçden ýa-da daşdan örülip, suwuklyk syzyp durar ýaly, olaryň arasynda yş galdyrmaly.
Çukurlaryň arasy, iň bolmanda çukurlaryň çuňlugy ýaly bolmaly. Eger çukurlaryň çuňlugy 1m bolsa, olar biri-birinden 1m daşlykda ýerleşmelidir.
Çukur betondan, daşdan ýa-da agaçdan ýasalan gapak bilen ýapylmalydyr. Edilen ortasy deşiksiz beton sekini gapak hökmünde ulanyp bilýar.

Suw akdyryp ýuwulýan hajathanalary saklamak

Hajathanadan her gezek peýdalanylandan soň, oňa suw guýulmaly. Peýdalanmazdan öň unitaza az-kem suw guýmaklyk ony arassa saklar. Hajathanany günde arassalaň. Ony arassalanyňyzda çommalyp oturulýan ýeri ýuwujy toz ýa-da uzyn çotga bilen ýuwuň. Şu ýagdaýlarda çukuryň dolmagy mümkin:

  • suw burgusy dykylan bolsa. Eger bu şeýle bolsa,onda hajathana işlemez;
  • ýerasty suwy 3m çuňlukdan ýokarda bolsa. Eger şeýle bolsa, ýerasty suwunyň hapalanmagy mümkin.

Çukury boşatmak

Eger çukur gowy gurlan bolup, topragyň ýagdaýy we çyglylyk amatly bolsa, toprak galyndylary ýuwaşlyk bilen özüne siňdirer. Şonda çukury boşatmaly hem bolmaz.

Eger galyndylar dargamaýan we toprak özüne siňdirmeýän bolsa, onda çukury boşatmaly bolýar. Çukuryň gapagyny aýryň-da, oňa 30sm galyňlykda toprak taşlaň we gapagy ýapyň. 2 ýyl geçenden soň içindäkileri susak ýa-da pil bilen aýryp, dökün hökmünde peýdalanyp bolar.