Hesperian Health Guides

Hereket etmek boýunça gollanma

Bu bapda:

A small group of people standing around a table work on a drawing together.

Şu kitabyň baplarynda ekologiýanyň saglyga ýetirýän täsirleri beýan edilýär. Şonuň üçin-de, teklip edilýän işleriň mysallary bu täsirleriň aýratynlyklaryny öwrenmäge kömek edýär. Mundan başga-da, olar size öňe gitmegä ýardam berer. Olar:

Men and women watch a man use a soil testing kit.

A small group of people in a garden listen as a woman holding weeds speaks.

Käbir çäreler utgaşdyrylyp ulanylyp bilner. Mysal üçin, saglyk gezelençleriň dowamynda ýa-da olardan soň adamlaryň ýaşaýan çäkleriniň kartalaryny düzüp bolýar. Rollar boýunça ýerine ýetirilýän sahnalar arkaly zerurlyklary ýüze çykaryp bolýar. Bu çäreler adamlara maglumatlary toplamaga, biri-biri bilen bilimlerini paýlaşmaga, olara has oňat düşünmäge kömek eder. Umuman, şeýle usullarda geçirilýän çäreler jemgyýetdäki saglyk meselelerini ýüze çykaryp, olary üstünlikli çözmekde goldaw berer.